Denne fortrolighedserklæring leveres i henhold til art. 13 i EU-forordning nr. 679/2016 (“Forordningen”) og henvender sig til dem, der interagerer med tjenesterne på webstedet www.etilika.it og den relaterede app (“Sitet”), både gennem simpel konsultation af webstedet og gennem Brug af specifikke tjenester, der stilles til rådighed via webstedet (f.eks. køb af produkter, udfyldning af onlineformularerne for at abonnere på nyhedsbrevstjenesten, læsning af vores anmeldelser). I overensstemmelse med privatlivslovgivningen vil behandlingen af dine personoplysninger være baseret på principperne om lovlighed, korrekthed, gennemsigtighed, formålsbegrænsning og -bevaring, minimering og fortrolighed, samt princippet om ansvarlighed i henhold til art. 5 i forordningen.

1. DATAKONTROLLER OG ADRESSER

Den dataansvarlige er Digital Wines Srl (‘Titolare’) med registreret kontor i Rom, Via Lussimpiccolo, 94. Den dataansvarlige kan til enhver tid kontaktes med henvisning til disse oplysninger og for ethvert spørgsmål vedrørende behandlingen af dine data ved at sende en e-mail til følgende adresse: [email protected].

2. PERSONOPLYSNINGER GENSTAND FOR BEHANDLING

De personoplysninger, der er genstand for behandling, kan bestå af en identifikator såsom navn, et identifikationsnummer, en online identifikator (brugernavn), adresse og faktureringsdata, adresse og forsendelsesdata, alder, køn og fotografisk billede for din konto, købshistorik og IBAN i tilfælde af en refusion og eventuelle yderligere data, du ønsker at kommunikere til os (i det følgende “Personlige data”).

Følgende kategorier af data behandles også via webstedet:

a. Navigationsdata

Computersystemerne og softwareprocedurerne, der bruges til at betjene webstedet, erhverver, under deres normale drift, nogle personlige data, hvis transmission er implicit i brugen af internetkommunikationsprotokoller. Disse oplysninger er ikke indsamlet med henblik på at blive associeret med identificerede interesserede parter, men som i sagens natur, gennem behandling og tilknytning til data, der opbevares af tredjeparter, kunne gøre det muligt for brugere at blive identificeret. Denne kategori af data inkluderer IP-adresserne eller domænenavnene på de computere, der bruges af brugere, der opretter forbindelse til webstedet, URI-adresserne (Uniform Resource Identifier) for de anmodede ressourcer, tidspunktet for anmodningen, den metode, der blev brugt til at indsende anmodning til serveren, størrelsen på den fil, der er opnået som svar, den numeriske kode, der angiver status for svaret givet af serveren (vellykket, fejl osv.) og andre parametre, der vedrører operativsystemet og brugerens it-miljø. Disse data bruges udelukkende med det formål at indhente anonyme statistiske oplysninger om brugen af webstedet for at kontrollere dets korrekte funktion, for at identificere uregelmæssigheder og/eller misbrug; under alle omstændigheder slettes de umiddelbart efter behandlingen. Dataene kan bruges til at fastslå ansvar i tilfælde af hypotetiske computerforbrydelser mod webstedet eller tredjeparter.

b. Data frivilligt leveret af brugeren

Data frivilligt leveret af brugeren Bortset fra henvisningen til specifikke oplysninger indeholdt deri, er denne fortrolighedserklæring også beregnet til behandling af data frivilligt indtastet af dig i formularerne på webstedet. Med henvisning til sidstnævnte opfordrer vi dig til ikke at indtaste oplysninger, der kan falde inden for kategorien af særlige kategorier af personoplysninger, der henvises til i art. 9 i forordningerne ([… ¦] personoplysninger, der afslører racemæssig eller etnisk oprindelse, politiske holdninger, religiøse eller filosofiske overbevisninger, eller fagforeningsmedlemskab, genetiske data, biometriske data beregnet til entydigt at identificere en fysisk person, data vedrørende sundhed eller personens seksuelle liv eller seksuelle orientering).

c. Tredjemandsdata frivilligt leveret af brugeren

Ved brug af webstedets tjenester kan der forekomme behandling af personlige data fra tredjeparter, som du har meddelt til den dataansvarlige (såsom f.eks. i tilfælde af køb af produkter skal sendes til tredjepart). Med hensyn til disse hypoteser fungerer du som en uafhængig dataansvarlig, der påtager dig alle lovens forpligtelser og ansvar. I denne forstand yder du den bredeste erstatning på dette punkt med hensyn til enhver tvist, krav, anmodning om erstatning for behandlingsskade mv. der skal nå den dataansvarlige fra tredjeparter, hvis personoplysninger er blevet behandlet gennem dets brug af webstedets tjenester i strid med de gældende regler om beskyttelse af personoplysninger. Under alle omstændigheder, hvis du afgiver eller på anden måde behandler personlige data fra tredjeparter i brugen af webstedet, garanterer du fra nu af, under påtagelse af alt relateret ansvar, at denne særlige hypotese om behandling er baseret, hvor det er nødvendigt, på det forudgående erhvervelse, af Din, tredjepartens samtykke til behandlingen af oplysninger om ham.

d. Cookies og andre sporingsteknologier

Information om de cookies, der serveres af webstedet, er tilgængelig her: https://www.etilika.it/info/cookie-policy.

3. FORMÅLET MED BEHANDLING

Dine personoplysninger vil blive behandlet med dit samtykke, hvor det er nødvendigt, til følgende formål:

i. tillade navigation på webstedet og levering af tjenester, der stilles til rådighed af ejeren, herunder administration af webstedets sikkerhed, såvel som kontraktlige og administrative-regnskabsmæssige relationer;

ii. finde specifikke anmodninger rettet til den dataansvarlige, herunder anmodninger om kundeassistance;

iii. opfylde eventuelle forpligtelser fastsat af gældende love, regler eller fællesskabslovgivning, eller imødekomme anmodninger fra myndigheder;

iv. foretage direkte markedsføring via e-mail for produkter svarende til dem, du har købt i henhold til art.130, paragraf 4 i lovdekretet. n. 196/2003, medmindre dit udtrykkelige afslag på at modtage sådan kommunikation, som du kan udtrykke ved registrering på webstedet eller ved efterfølgende lejligheder;

v. sende dig salgsfremmende og marketingkommunikation, herunder afsendelse af nyhedsbreve og markedsundersøgelser, gennem automatiserede værktøjer (sms, mms, e-mail, push-meddelelser) og ikke (papirpost, telefon med operatør); det er specificeret, at den dataansvarlige indsamler et enkelt samtykke til de her beskrevne markedsføringsformål i henhold til Garantens generelle bestemmelse til beskyttelse af personoplysninger “Retningslinjer om salgsfremmende aktiviteter og bekæmpelse af spam” af 4. juli 2013; hvis du under alle omstændigheder ønsker at modsætte dig behandlingen af dine data til markedsføringsformål udført med de midler, der er angivet her, kan du til enhver tid gøre det ved at kontakte den dataansvarlige på de adresser, der er angivet i afsnittet “Kontakter” i denne information, uden at dette berører lovligheden af behandlingen baseret på samtykket givet før tilbagekaldelsen;

vi. kommunikere dine personlige data til andre virksomheder i koncernen for at sende reklame- og marketingkommunikation, herunder udsendelse af nyhedsbreve og markedsundersøgelser, gennem automatiserede værktøjer (sms, mms, e-mail, push-meddelelser) og ikke (papirmail, telefonopkald med operatør);

vii. til statistiske formål, uden at kunne spore din identitet.

Specifikke sikkerhedsforanstaltninger overholdes for at forhindre tab af data, ulovlig eller forkert brug og uautoriseret adgang.

4. RETSGRUNDLAG OG OBLIGATORISK ELLER VALGFRI ART AF BEHANDLING

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger til de formål, der er nævnt i punkt 3 (i) og 3 (ii), er art. 6, stk. 1, litra b), i forordningen, hvorefter “[...] behandling er nødvendig for udførelsen af en kontrakt, som den interesserede part er part i, eller for gennemførelsen af prækontraktuelle foranstaltninger vedtaget efter anmodning af det sammeâ”, da behandlingerne er nødvendige for levering af tjenester. Levering af personoplysninger til disse formål er valgfri, men undladelse af at give dem ville gøre det umuligt at besvare dine anmodninger. Formålet nævnt i punkt 3 (iii) repræsenterer en legitim behandling af personoplysninger i henhold til art. 6, stk. 1, litra c), i forordningen, hvorefter “[...] behandling er nødvendig for at opfylde en retlig forpligtelse, som den dataansvarlige er underlagtâ”. Faktisk er behandlingen nødvendig for at opfylde juridiske forpligtelser, som den dataansvarlige er underlagt, når personoplysningerne er givet. De behandlinger, der udføres med henblik på markedsføring og kommunikation til koncernselskaber beskrevet i punkt 3 (v) og 3 (vi), er baseret på frigivelse af dit samtykke i henhold til art. 6, stk. 1 (a) på grundlag af hvilken â € œ [...]  den interesserede part har givet samtykke til behandling af hans/hendes personoplysninger til et eller flere specifikke formål â € œ og art. 22, stk. 2, litra c), i forordningen. Leveringen af dine personoplysninger til disse formål er derfor helt valgfri og påvirker ikke brugen af tjenesterne. Hvis du ønsker at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til markedsførings- eller kommunikationsformål, kan du til enhver tid gøre det ved at kontakte den dataansvarlige på e-mailadressen: [email protected]. Med henvisning til formålet nævnt i punkt 3 (iv) er det præciseret, at såfremt den dataansvarlige med henblik på direkte salg af sine produkter eller tjenester anvender den af den interesserede part oplyste e-mailadresse i forbindelse med salg af et produkt , kan i medfør af art. 130, paragraf 4 i kodeksen, anmoder ikke om samtykke fra den interesserede part, forudsat at produkterne ligner dem, der sælges, og at den interesserede part, tilstrækkeligt informeret, ikke nægter sådan brug, i første omgang eller i anledning af efterfølgende kommunikation. Det er endvidere præciseret, at den i punkt 3 (vii) nævnte behandling ikke udføres på personoplysninger og derfor frit kan udføres af den dataansvarlige. 

5. MODTAGERE AF PERSONDATA

Digital Wines srl sætter privatlivets fred først. Af denne grund overfører den ikke dine personoplysninger til tredjemand til kommercielle formål, som i stedet udelukkende behandles af den dataansvarlige og af koncernens virksomheder, hvor du tillader det. Til de formål, der er angivet ovenfor, må dine personlige data kun videregives til følgende modtagere (“Modtagere”):

i. forsøgspersoner, der typisk fungerer som databehandlere efter art. 28 i forordningen, nemlig: i) personer, virksomheder eller professionelle firmaer, der yder assistance og rådgivning til ejeren i regnskabsmæssige, administrative, juridiske, skattemæssige og finansielle spørgsmål; ii) emner, der er delegeret til at udføre tekniske vedligeholdelsesaktiviteter på stedet og informationssystemet; iii) tjenesteudbydere, der bruges af ejerne til at opnå de formål, der er nævnt i punkt 4 (f. app-udviklere og udbydere af serverhostingtjenester, postlister, elektroniske kommunikationssystemer, chatbots, videresender); altid i overensstemmelse med princippet om minimering ved at begrænse behandlingen til data, der er strengt nødvendige for at opnå det specifikke formål;

ii. subjekter, organer eller myndigheder, til hvem det er obligatorisk at videregive dine personoplysninger i henhold til bestemmelserne i loven eller myndighedernes ordrer;

iii. personer, der er autoriseret af den dataansvarlige i henhold til forordningens artikel 29, til at behandle personoplysninger, der er nødvendige for at udføre aktiviteter, der er strengt relateret til levering af tjenester, og som er forpligtet til fortrolighed eller har en passende juridisk forpligtelse til fortrolighed;

iv. koncernens selskab, begrænset til forfølgelsen af de formål, der er nævnt i punkt (vii), med forbehold af dit udtrykkelige samtykke (som bedre specificeret i punkt 4).

Den komplette liste over databehandlere er tilgængelig ved at sende en skriftlig anmodning til den dataansvarlige.

6. OPBEVARING AF PERSONOPLYSNINGER

De personlige data, der behandles til formålene nævnt i punkt 3 (i) og 3 (ii), vil blive opbevaret, indtil din konto lukkes eller i tilfælde af anmodninger uden oprettelse af en konto, i den tid, der er strengt nødvendig for at opnå disse formål. Under alle omstændigheder, med henvisning til punkt 3 (i), da disse er behandlinger udført med henblik på levering af tjenester, vil den dataansvarlige opbevare personoplysningerne i den periode, der er angivet og tilladt i henhold til italiensk lov for at beskytte sine interesser (art. 2946 cc et seq.). Personoplysninger, der behandles til de formål, der er nævnt i punkt 3 (iii), vil blive opbevaret indtil det tidspunkt, der kræves af den specifikke forpligtelse eller gældende lov. Til de formål, der er nævnt i punkt 3 (iv), vil dine personoplysninger blive behandlet, indtil du gør indsigelse mod behandlingen. Til de formål, der er nævnt i punkt 3 (v), vil dine personoplysninger blive behandlet, indtil din konto lukkes eller i tilfælde af anmodninger uden oprettelse af en konto, op til maksimalt 24 måneder fra den sidste interaktion på webstedet eller i evt. sag op til tilbagekaldelse af dit samtykke til behandlingen til disse formål. Under alle omstændigheder er muligheden forbeholdt den dataansvarlige for at opbevare dine personlige data i den periode, der er forudset og tilladt i henhold til italiensk lov for at beskytte deres interesser (art. 2947 (1) (3) cc). 

7. DEN INTERESSEREDE PARTS RETTIGHEDER

I henhold til artikler fra 15 til 22 i forordningen har du til enhver tid ret til at få bekræftelse på eksistensen eller andet af dine personlige data og til at kende deres indhold og oprindelse, verificere deres nøjagtighed eller anmode om deres integration eller opdatering eller berigtigelse; har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen i de tilfælde, der er fastsat i art.18 i forordningen, hvor det er teknisk muligt; at anmode om annullering af dine personoplysninger i de tilfælde, der er fastsat i art. 17 i forordningen; for i et struktureret format, almindeligt anvendt og læsbart af en automatisk enhed, at få de personlige data vedrørende dig, i de tilfælde, der er fastsat i art. 20 i forordningen; samt at modsætte sig deres behandling i de tilfælde, der er fastsat i art. 21 i forordningen. Under alle omstændigheder har du altid ret til at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed (Garant for beskyttelse af personoplysninger), i henhold til art. 77 i forordningen, hvis du mener, at behandlingen af dine personoplysninger er i strid med den gældende lovgivning. 

8. ÆNDRINGER

Ejeren forbeholder sig retten til at ændre eller blot opdatere indholdet af denne fortrolighedserklæring, delvist eller fuldstændigt, også på grund af ændringer i den gældende lovgivning. Den dataansvarlige inviterer dig derfor til regelmæssigt at besøge denne sektion for at blive bekendt med den seneste og opdaterede version af privatlivspolitikken for altid at være opdateret om de indsamlede personoplysninger og om deres brug. 

English Privacy Policy